Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych - Zarządzenie nr 0050.538.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 listopada 2020 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Ogłoszenia o naborze » Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych - Zarządzenie nr 0050.538.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na rok 2020 i 2021 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

§ 1

 1. Powołuję Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na rok 2020 i 2021 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia, zwaną dalej "Komisją" w składzie:
  1. Przewodniczący - Helena Smolarz, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
  2. członkowie:
   1. Lucyna Lanc-Kasperek - Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
   2. Beata Cher-Kożdoń - kierownik Działu Pracy Specjalistycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
   3. Alina Pieronek - główny księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.
 2. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należeć będzie:
  1. określenie trybu pracy Komisji,
  2. zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie ich porządku.
 3. Do zadań Komisji należeć będzie dokonanie analizy złożonych ofert w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie konkursów ofert i przedłożenie Burmistrzowi Miasta protokołu wraz z listą rekomendacyjną, zawierającą ocenę punktową, wraz z propozycją wysokości przyznanej dotacji.
 4. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie biorą udział w pracach Komisji w ramach obowiązków służbowych.
 5. Obsługę pracy Komisji zapewni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako przewodniczącemu Komisji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz