Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Etap III - WSTĘPNY projekt uchwały

Uchwała krajobrazowa » Etap III - WSTĘPNY projekt uchwały

Szanowni Państwo

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych
z mieszkańcami Cieszyna dotyczących projektu tzw. uchwały krajobrazowej, czyli uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia zasad i  warunków sytuowania na terenie Cieszyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych,  z  jakich mogą być wykonane.

 

Projekt uchwały został udostępniony na stronie internetowej w dniu 23 kwietnia 2019. W dniach 7-10  maja odbyły się: spotkanie informacyjne,  warsztaty dotyczące odczytywania zapisów uchwały oraz indywidualne spotkania z zainteresowanymi podmiotami. Od dnia 7 maja 2019 do dnia 21 maja 2019 można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały krajobrazowej. W wyznaczonym terminie  zostało złożonych 89 uwag przez 25 podmiotów.


Dziękujemy za udział  w spotkaniach i za złożenie uwag. Dziękujemy również za liczne głosy wsparcia dla podjętych działań. Poniżej prezentujemy najważniejsze zagadnienia pojawiające się  w ramach przeprowadzonych konsultacji oraz główne zmiany wprowadzone do projektu uchwały:

  • Gruntownie zmodyfikowane zostały okresy dostosowania istniejących reklam, biorąc pod uwagę argumenty złożone w toku konsultacji. Obecnie projekt zakłada 4 lata jako podstawowy okres dostosowania.  Wyjątkiem od powyższej  zasady jest krótszy termin dostosowania - 1 rok - dla szyldów i reklam na ogrodzeniach oraz dla reklam  sytuowanych na terenie historycznego układu urbanistycznego Cieszyna lub na nieruchomościach, na których znajdują się zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków lub w rejestrze zabytków nieruchomych. Oprócz tego przewidziano dłuższe terminy dostosowania dla szyldów posiadających pozwolenie na budowę.
  • Jedną z ważniejszych informacji dla przedsiębiorców będzie fakt zmiany wielkości dopuszczalnych formatów szyldów i reklam - do 18m2 (zamiast 12m2).
  • Wśród złożonych uwag wielokrotnie była podnoszona kwestia dopuszczalnej odległości reklam od skrzyżowania. Proponowany zakaz umieszczania reklam w odległości 40m od skrzyżowania oceniano jako zbyt restrykcyjny. Zdecydowano się zmniejszyć wartość do 30m, co jest kompromisowym rozwiązaniem. Dodatkowo dopuszczono umieszczanie przy skrzyżowaniach reklamy kierunkowej (w formie kierunkowskazu).
  • Zagadnieniem, które silnie wybrzmiało na konsultacjach społecznych było umieszczanie reklam na budynkach. W tej kwestii opinie były bardzo zróżnicowane.  Zdecydowano się utrzymać proponowany zakaz umieszczania reklam na budynkach. Jako kompromis zaproponowano dłuższy czas dostosowania – 4 lata.
  • Istotnym elementem dla przedsiębiorców, którzy wzięli udział w konsultacjach była kwestia naklejek na szybach witryn.  Pod wpływem przeprowadzonych rozmów oraz złożonych uwag dopuszczono formę inną niż ażurowa do 30% zasłonięcia witryny oraz 50% zasłonięcia w przypadku użycia formy ażurowej, przy czym na zabytkach dopuszcza się 30% zasłonięcia w formie ażurowej.
  • Ponadto dokument będzie przewidywał możliwość umieszczania szyldów wolnostojących bliżej budynku od strony elewacji bez okien oraz możliwość umieszczania  szyldów na ogrodzeniu w formie metaloplastyki. Zwiększono dopuszczalną liczbę szyldów powyżej poziomu parteru oraz dopuszczono szyldy w szkleniach okien w formie nalepek z folii imitującej szkło mrożone.

 Pełny raport obejmujący zestawienie wszystkich uwag wraz z ich rozstrzygnięciem dostępny jest na stronie  pod linkiem: Raport zestawienie uwag wraz z rozstrzygnięciem