Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Podsumowanie roku 2018

Urząd w liczbach » Podsumowanie roku 2018

Niniejszy Raport o stanie Gminy Cieszyn stanowi szeroki zakres informacji o działalności Burmistrza Miasta Cieszyna w 2018 roku, który realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Jest to dokument opisujący sytuację Gminy Cieszyn pod względem między innymi zarządzania gminą, gospodarki, ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, spraw społecznych, bezpieczeństwa, a także związanych z kulturą, sportem i oświatą. W opracowaniu zostały uwzględnione informacje z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie, miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek miejskich, które realizują różnego rodzaju zadania, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. Informacje zgromadzone w Raporcie mogą służyć mieszkańcom Gminy Cieszyn do zwiększenia wiedzy na temat działalności Burmistrza Miasta Cieszyna oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego w Gminie Cieszyn w 2018 roku. Ze względu na zakres raportu o stanie gminy określony w przepisach ustrojowych dotyczących samorządu gminnego raport ten nie obejmuje zadań realizowanych w Mieście Cieszynie przez władze innych jednostek samorządu terytorialnego (Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, Zarząd Województwa Śląskiego) oraz instytucje publiczne, podmioty gospodarcze, czy organizacje pozarządowe, za wyjątkiem działań realizowanych w ramach współpracy (na podstawie zawartych umów, porozumień, itp.). Wiele zadań wykonywanych przez Burmistrza Miasta uwzględnionych w niniejszym raporcie opisanych zostało szerzej w odrębnych opracowaniach dotyczących 2018 roku, między innymi w: sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Cieszyna, informacji o stanie mienia, sprawozdaniach z realizacji programów społecznych i innych, informacjach i analizach przekazywanych Radzie Miejskiej, a także w comiesięcznych sprawozdania Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie między sesjami oraz sprawozdaniach z wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna. Opracowania te zawierają szersze ujęcie problematyki poruszonej w raporcie, stąd stanowią jego uzupełnienie. Materiały te dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cieszyn pod adresem: www.bip.um.cieszyn.pl.