Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Informacje wstępne

Powietrze w Cieszynie » Informacje wstępne

          Dnia 20 maja 2016 roku Sejm RP uchwalił ustawę o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 11.06.2016 r.), weszła ona w życie 1 października 2016 r. Ustawa zobowiązuje jednostki sektora publicznego (czyli również Gminę Cieszyn) do realizacji konkretnych zadań opisanych w Rozdziale 3. Gmina na mocy ustawy musi podejmować działania, których rezultatem będzie poprawa efektywności energetycznej. O stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej Gmina Cieszyn ma obowiązek informować na swojej stronie internetowej.

          Zakładka "Powietrze w Cieszynie" jest realizacją obowiązku nałożonego przez ustawę na nasze miasto. Znajdują się w niej informacje wymagane przez ustawę, sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miejskiej Cieszyna dotyczące racjonalnego gospodarowania energią, przepisy prawne, artykuły propagujące efektywność energetyczną i zachowania proekologiczne.

          Podczas wytwarzania energii uwalniane są do atmosfery gazy, pyły i różne szkodliwe związki chemiczne. Oddziałują one niekorzystnie na środowisko naturalne w którym żyjemy, a w rezultacie na nasze zdrowie. Racjonalizacja zużycia energii, stosowanie energooszczędnych urządzeń i technologii, pozwala ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Daje to wymierne korzyści finansowe (niższe rachunki za energię) i pośrednio zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy. Z tego powodu bardzo ważnym jest podejmowanie działań skutkujących zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń ( w tym gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla).

          Widząc potrzebę konkretnych działań i istniejące realne zagrożenia, Rada Miejska Cieszyna podjęła szereg istotnych uchwał, między innymi w sprawie realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna" i "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Cieszyna".

          Wszystkie zainicjowane przez Gminę Cieszyn przedsięwzięcia, mające związek z racjonalnym gospodarowaniem energią, są zamieszczone w niniejszej zakładce. Dodatkowo będziemy tutaj informowali o bieżących akcjach, wydarzeniach oraz imprezach.
Zachęcamy do śledzenia na bieżąco pojawiających się w zakładce treści.