Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych na rok 2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Ogłoszenia o naborze » Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych na rok 2018

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2018 w następujących zakresach przedmiotowych, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:

  1. polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym:

1) wsparcie dla osób potrzebujących,

2) wsparcie dla osób starszych,

3) wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych,

4) wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc udzielana w formie schronienia.

  1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:

1) prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości

2) prowadzenie na terenie gminy Cieszyn placówek wsparcia dziennego, zapewniających: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych oraz dożywianie,

3) realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy,

4) punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin,

5) program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej.

  1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży zakładającego przeprowadzenie programu profilaktycznego lub terapeutycznego.

  1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych.

  1. kultury i sztuki.

  2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

  3. kultury fizycznej.

  4. turystyki i krajoznawstwa.

  5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

  6. ochrony i promocji zdrowia.

 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie otwartych konkursów ofert.

Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, do udziału w komisji można składać do dnia 4 grudnia 2017 roku do godz. 15.00, osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, bądź drogą elektroniczną na adres: urzad@um.cieszyn.pl
z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie przedmiotowym: …...............................”.

W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Cieszynie.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna dotyczące powołania komisji konkursowych będzie zamieszczone na stronach internetowych: www.um.cieszyn.pl, www.bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.