Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Ogłoszenia o naborze » Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2020 w następującym zakresie przedmiotowym, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:

polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym: wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc udzielana w formie schronienia.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie otwartych konkursów ofert.

Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, do udziału w komisji można składać do dnia 2 września 2020 roku do godz. 15.00, osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, bądź drogą elektroniczną na adres: specjalisci@mops.cieszyn.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie przedmiotowym: polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym: wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc udzielana w formie schronienia”.

W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna dotyczące powołania komisji konkursowej będzie zamieszczone na stronach internetowych: www.um.cieszyn.pl, www.bip.um.cieszyn.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.