Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Lista zwycięskich projektów

Sprawy Miasta » Budżet Obywatelski » Budżet Obywatelski na 2016 » Lista zwycięskich projektów

 • Lista zwycięskich projektów
  Lista zwycięskich projektów
 • Punktacja dla projektów - str.1
  Punktacja dla projektów - str.1
 • Punktacja dla projektów - str.2
  Punktacja dla projektów - str.2

      Wskazane przez zespół projekty zostaną obecnie poddane weryfikacji założeń we współpracy z Wnioskodawcami. Następnie odbędą się prace projektowe i kosztorysowe podporządkowane finansowym założeniom obecnej edycji budżetu partycypacyjnego Cieszyna.

 

Zespół ds. Budżetu obywatelskiego, w składzie:

 1. Przewodniczący – Arkadiusz Skowroński, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta
 2. Wiceprzewodniczący – Łukasz Piszczek, Podinspektor w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki
 3. Sekretarz – Edyta Czarnecka, Podinspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta
 4. Członkini – Grażyna Pawlita, Radna Rady Miejskiej Cieszyna
 5. Członkini – Gabriela Staszkiewicz, Radna Rady Miejskiej Cieszyna
 6. Członkini – Joanna Wowrzeczka, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie
 7. Członek – Krzysztof Pszczółka, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie
 8. Członek - Mieczysław Prawdzik, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

 

      Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 7 Załącznika do uchwały nr X/70/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat części wydatków z budżetu miasta Cieszyna na 2016 rok, w dniach 28.10 i 5.11 br. odbyły się posiedzenia Zespołu, którego zadaniem było obliczenie i opracowanie wyników głosowania na propozycje projektów do Budżetu obywatelskiego na 2016 rok.

      Głosowanie odbyło się w dniach od 12 października do 26 października br. W głosowaniu mogli wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Cieszyna. Głosowanie odbyło się w sposób zgodny z ogłoszeniem Burmistrza Miasta Cieszyna, w następujących formach:

 1. głosowanie bezpośrednie poprzez wrzucenie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania do urny w Punkcie Obsługi Klienta w budynku Ratusza,
 2. głosowanie korespondencyjne poprzez wysłanie wypełnionej i podpisanej karty na adres Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 3. głosowanie elektroniczne za pośrednictwem interaktywnego interfejsu zamieszczonego na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl

 

      W związku z tym na posiedzeniu Zespołu w dniu 28.10.15r. została dostarczona zaplombowana urna do głosowania wraz z kartami złożonymi w głosowaniu. W głosowaniu korespondencyjnym żadna karta do głosowania nie wpłynęła. Zespół zliczył karty oddane do głosowania  i ustalił, że łącznie złożono 1.604 karty. Zespół przyjął również do wiadomości informację, że w głosowaniu elektronicznym oddano 2.672 głosy.

      Po ww. zliczeniu kart Zespół stwierdził, że 39 kart nie spełnia wymogów formalnych z uwagi na: brak rozdzielenia punktów, wpisanie krzyżyka zamiast pkt, rozdzielenie zbyt dużej ilości pkt, dokonanie skreśleń pkt, wpisanie adresu spoza Cieszyna, oddanie pustej karty.

      W celu dalszej weryfikacji poprawności oddanych głosów Zespół postanowił przenieś numery PESEL z kart do głosowania do postaci elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym. Członkowie Zespołu przeprowadzili tę czynność w dniach od 29 do 30 października br. Zestawienie numerów PESEL osób głosujących (zarówno w głosowaniu bezpośrednim, jak i w głosowaniu elektronicznym) Wydział SRM przekazał do Wydziału SO celem ich weryfikacji pod kątem ważności oddanych głosów, tj.:

 1. Czy głosujący jest mieszkańcem Cieszyna lub był nim w okresie głosowania.
 2. Zgodności z posiadaną ewidencją, wpisanego w karcie nr PESEL.
 3. Czy głosujący nie oddał podwójnej/wielokrotnej karty do głosowania.

 

      W wyniku szczegółowej analizy zestawienia nr PESEL Wydział SO przekazał informację na temat każdego
z numeru PESEL, tj. o błędnych nr PESEL oraz nr PESEL nie występujących w bazie ewidencji ludności (osoby nie będące mieszkańcami Cieszyna). W wyniku dalszej analizy głosów z błędnymi nr PESEL zidentyfikowano mieszkańców, którzy oddali głosy poprawnie.

      W dniu 5.11.2015r. odbyło się drugie posiedzenie Zespołu. W oparciu o wyniki analizy Wydziału SO ustalono, które karty lub formularze elektroniczne są nieważne z powodu tego, że osoba głosująca nie była mieszkańcem Cieszyna. Dodatkowo w zestawieniu formularzy elektronicznych zidentyfikowano formularze nieważne, na których osoba głosująca nie przyznała żadnego punktu lub rozdzieliła więcej niż 10 punktów. Zespół również zidentyfikował podwójne głosy mieszkańców Cieszyna, uznając je za nieważne.

      Na spotkaniu tym ustalono wynik weryfikacji i zestawiono wyniki głosowania w formie tabelarycznej.

Ostatecznie Zespół stwierdził, że w głosowaniu oddano:

 •  4.092 ważnych kart (razem z formularzami elektronicznymi),
 • 184 nieważnych kart (razem z formularzami elektronicznymi), z powodów takich jak:  brak przyznanych punktów – 11 kart, rozdzielenia większej liczby niż 10 punktów – 16 kart, złożenia głosu przez osobę nie będącą mieszkańcem Cieszyna – 113 kart, inne braki (np. przyznanie krzyżyka zamiast punktów, brak danych, skreślenia itp.) - 44.

 

      Zespół ustalił, biorąc tylko pod uwagę ważne karty i formularze elektroniczne, liczbę punktów oddanych na każdy z projektów, które przestawia tabela załączona poniżej w pliku PDF lub na obrazach zamieszczonych na górze artykułu.

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoLista_zwycieskich_projektow.pdf

projekty zostaną obecnie poddane weryfikacji założeń we współpracy z Wnioskodawcami.

1993.31 KB2015-11-20 14:38
icoBudzet_obywatelski_-_wyniki_str-1.pdf

Punktacja dla projektów - str.1

1477.04 KB2015-11-20 14:41
icoBudzet_obywatelski_-_wyniki_str-2.pdf

Punktacja dla projektów - str.2

1270.41 KB2015-11-20 14:41