Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntu

Jak załatwić sprawę » Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości » Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntu

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego do Burmistrza Miasta.
  2. Operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykonany przez upoważnionego klasyfikatora na koszt wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Wniosek składa się do biura podawczego Urzędu Miejskiego, na parterze Ratusza, lub w Oddziale Geodezji i Katastru Nieruchomości pokój nr 16 (ul. Ratuszowa 1), na I piętrze w Urzędzie Miejskim w Cieszynie telefon (33) 4794 322. Wniosek można przesłać pocztą.

Opłaty:

      Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Sposób i termin załatwienia:

      Po wykonaniu przez upoważnionego klasyfikatora operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i przyjęciu go do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego następuje analiza wniosku i załączników będących wynikiem wykonania operatu. Po analizie wniosku Burmistrz wydaje decyzję o zmianie klasyfikacji gleboznawczej gruntu. Po jej uprawomocnieniu zmiana zostaje wprowadzona do ewidencji gruntów i budynków. Terminy załatwienia sprawy zgodnie z Kpa tzn. wydanie decyzji od daty złożenia kompletnej dokumentacji nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z dnia 02. 05. 2001 r.).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. Nr 19 poz. 97).
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071).
  5. Porozumienie w sprawie powierzenia przez Starostę Powiatu Cieszyńskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej Gminie Cieszyn zawarte w dniu 31 stycznia 2001 roku (Dz. U. Województwa śląskiego Nr 9, poz. 121).

Uwagi:

      Klasyfikator powinien posiadać upoważnienie śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Lista upoważnionych klasyfikatorów jest do wglądu w Oddziale Geodezji i Katastru Nieruchomości pokój nr 16 (ul. Ratuszowa 1, na I piętrze w Urzędzie Miejskim w Cieszynie telefon (33) 4794 322