Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zgromadzenia publiczne

Jak załatwić sprawę » Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego » Zgromadzenia publiczne

UWAGA!!! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

 

Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia

 

Postępowanie zwykłe:

1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie - tryb zwykły

2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.

3. Złóż zawiadomienie (nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia): pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego na adres:

Urząd Miejski w Cieszynie
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Kochanowskiego 14
43-400 Cieszyn
e-mail: gcr@um.cieszyn.pl
fax: 33 4794 367
tel.: 33 4794 366 (z zapisem rozmów)

4. Do zawiadomienia dołącz podpisane oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia oraz zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.

5. Otrzymasz pocztą elektroniczną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

Uwaga! Zgodnie z art. 65 Prawa o ruchu drogowym „Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie”. W przypadku zgromadzeń wywołujących utrudnienia w ruchu drogowym należy skontaktować się z zarządcą drogi, na której planowane jest zgromadzenie.

 

Postępowanie uproszczone:
(gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna):

 

1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie - tryb uproszczony

2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.

3. Prześlij zeskanowane zawiadomienie (nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia) na adres:

gcr@um.cieszyn.pl lub zadzwoń w godzinach pracy Urzędu Miejskiego na numer tel.: 33 4794 366 (z zapisem rozmów).

 

Termin odpowiedzi:

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

 

Tryb odwoławczy:

Do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Uwagi:

1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485).