Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Jak załatwić sprawę » Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa » Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Pliki do pobraniaRozmiarData
icowniosek_drzewa_28.08.15.doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

41.00 KB2015-08-28 08:38
icowniosek_drzewa_28.08.15.pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

76.17 KB2015-08-28 08:38
icoWR_z_14_sierpnia_2015-str_10.pdf

Nowe przepisy regulujące kwestię usuwania drzew i krzewów

1244.00 KB2015-08-28 08:47

Wymagane dokumenty:

      Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów składa posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 2. tytuł prawny władania nieruchomością;
 3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
 5. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
 6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
 7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
 8. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.


Uwaga:

 • zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach;
 • zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiącej własność komunalną (Gminy Cieszyn) i oddanej w użytkowanie wieczyste wydaje Starosta Cieszyński (Cieszyn, ul. Bobrecka 29), do którego bezpośrednio należy skierować wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, parter Biuro Podawcze, tel. 4794 200

Opłaty:

      Zwolnione z opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia:

      Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu oględzin w terenie przez pracowników Urzędu Miejskiego, z udziałem wnioskodawcy, w terminie przewidzianym w k.p.a.

Podstawa prawna:

 1. art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

      Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Inne informacje:

      Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta, przy czym zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, natomiast zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będącej własnością komunalną (Gminy Cieszyn) i oddanej w użytkowanie wieczyste wydaje Starosta Cieszyński.
      Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.
Zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody uzyskania zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew lub krzewów: 

 1. w lasach; 
 2. owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; 
 3. na plantacjach drzew i krzewów; 
 4. których wiek nie przekracza 10 lat; 
 5. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; 
 6. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; 
 7. które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 
 8. stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 9. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

      Przy wydawaniu zezwoleń pobiera się opłaty za usunięcie drzew i krzewów. 

 

      Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 opłat nie pobiera się za usunięcie drzew i krzewów: 

 1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie; 
 2. na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
 3. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 
 4. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych; 
 5. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi; 
 6. w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych; 
 7. które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane; 
 8. z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów; 
 9. które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości; 
 10. topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków; 
 11. jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 
 12. z grobli stawów rybnych; 
 13. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń. 

Uwaga:

 • za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także zniszczenie drzew lub krzewów wymierza się administracyjną karę pieniężną.
 • przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew i krzewów rosnących w lasach i na gruntach leśnych Usuwanie drzew w lasach i na gruntach leśnych reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.).
 • w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew w lasach należy kontaktować się z leśnikiem lasów prywatnych, dyżurującym w każdy piątek w Kancelarii Leśnictwa Dzięgielów, Cisownica 101, w godzinach 9.00-10.00, tel. (33) 85 27 456 lub (33) 85 43 521 (Nadleśnictwo Ustroń).