Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie...

Jak załatwić sprawę » Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa » Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie...

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoFormularz_wniosku_nieczystosci_ciekle_-_2014.doc32.00 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_wniosku_nieczystosci_ciekle_-_2014.pdf65.85 KB2015-06-01 09:28
icoWymagania_w_zakresie_wywozu_nieczystosci_cieklych_2013.pdf158.08 KB2015-06-01 09:30
icoWymagania_zwierzeta_bezdomne_schroniska_i_grzebowiska_2010.pdf73.77 KB2015-06-01 09:30
 1. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 2. prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 3. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wymagane dokumenty:

      Wniosek przedsiębiorcy, który posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności, który powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 6. określenie terminu podjęcia działalności oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

      Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. w przypadku zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych dokument potwierdzający gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
 2. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, Kancelaria Ogólna na parterze budynku Ratusza

Opłaty:

      Opłata za zezwolenie - 107 zł

Termin i sposób załatwienia:

      Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie określonym w k.p.a.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 1399 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

      Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję.