Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zawieranie umowy w sprawie wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji miasta Cieszyna

Jak załatwić sprawę » Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o. » Zawieranie umowy w sprawie wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji miasta Cieszyna

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoTaryfa_2014.pdf

za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cieszyn obowiązująca w okresie od dnia 8 maja 2014 r. do dnia 7 maja 2015 r.

94.69 KB2015-06-01 09:29
icoCennik_odbioru_sciekow_2016-2017.pdf

wersja skrócona na rok 2016/2017

110.46 KB2016-08-23 14:40
icoTaryfa_na_scieki.pdf

wersja skrócona na rok 2014/2015

346.45 KB2015-06-01 09:29
icoWniosek_o_zawarcie_umowy.doc20.00 KB2015-06-01 09:30
icoWniosek_o_zawarcie_umowy.pdf77.95 KB2015-06-01 09:30

Wymagane dokumenty:

      Osoba fizyczna chcąca zawrzeć umowę powinna złożyć:

 • kserokopię dokumentu stwierdzającego władanie nieruchomością, lokalem użytkowym w postaci wypisu z ksiąg wieczystych lub umowy najmu, dzierżawy,
 • wniosek o zawarcie umowy

      Jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy i inne osoby prawne zainteresowane zawarciem umowy powinny złożyć:

 • oświadczenie o rodzaju odprowadzanych ścieków,
 • kserokopię dokumentu stwierdzającego władanie nieruchomością, lokalem użytkowym w postaci wypisu z ksiąg wieczystych lub umowy najmu, dzierżawy,
 • kserokopię decyzji nadania numeru ewidencji podatkowej,
 • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do krajowego rejestru sądowego
 • kserokopię umowy pomiędzy wspólnikami - w przypadku spółek cywilnych.
 • pełnomocnictwo do zawarcia umowy w przypadku, gdy za przedsiębiorcę działa pełnomocnik.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Biuro Działu Gospodarki Ściekami, ul. Motokrosowa 27, pok. 10, w godz. 7.00-15.00

Sekretariat ZGK sp. z o.o., ul. Słowicza 59, parter, w godz. 7.00 - 15.00

Termin i sposób załatwienia:

      Niezwłocznie od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów; sposób odbioru projektu umowy - wg uzgodnienia z wnioskodawcą

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006 r. poz. 858 tj.),
 • rozporządzenie Ministra Budownictwa z 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz. U. nr 136 z 2006 r. poz. 964)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U.  Nr 127 z 2006 r. poz. 886)
 • zezwolenie Burmistrza Miasta Cieszyna udzielone ZGK sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Słowicza 59, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – decyzja nr SRM.III/1.6433-4-2/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r.
 • rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127/2006, poz. 886),
 • Kodeks cywilny
 • Uchwała nr XLV/459/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cieszyn