Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zaświadczenia

Jak załatwić sprawę » Wydział Finansowy - podatki, opłaty » Zaświadczenia

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoWniosek_o_zaswiadczenie.pdf58.95 KB2015-06-01 09:30

(1) ZAS-W Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości:

Opis ogólny:

      Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:


1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

 • postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości, 
 • postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy, 
 • postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe; 

2) dotyczące: 

 • okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów, 
 • podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty. 

Termin odpowiedzi:

      Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Formularze i załączniki:

      Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty:

      Podlega opłacie skarbowej w wysokości 21,00 zł.

Odbiór zaświadczenia:

      Osobisty lub przez Pełnomocnika

Podstawa prawna:

 1. Art. 306 e Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005 r. z p. zm.). 
 2. Załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z p. zm.).

 

(2) ZAS-S Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy:

Opis ogólny:

      Organ podatkowy na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą, wydaje zaświadczenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodawcy wymienionych w art. 98 § 1 i 2. 

      Jeżeli postępowanie podatkowe w sprawie określenia lub ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy nie zostało zakończone, w zaświadczeniu podaje się przybliżoną wysokość zobowiązania na podstawie posiadanych danych co do podstawy opodatkowania.

Termin odpowiedzi:

      Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Formularze i załączniki:

      Wniosek o wydanie zaświadczenia 

Opłaty:

      Podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Odbiór zaświaczenia:

      Osobisty lub przez Pełnomocnika 

Podstawa prawna:

 1. Art. 306 f Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005 r. z p. zm.).
 2. Załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z p. zm.).

 

(3) ZAS-Z Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego:

Opis ogólny:

      Organy podatkowe, za zgodą zbywającego, wydają na wniosek nabywcy, o którym mowa w art. 112 § 1, zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego. 

      W zaświadczeniu organ podatkowy określa wysokość zaległości podatkowych zbywającego na dzień wydania zaświadczenia. Przepisy stosuje się odpowiednio do należności objętych zakresem odpowiedzialności nabywcy.

Termin odpowiedzi:

      Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Formularze i załączniki:

      Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty:

      Podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Odbiór zaświadczenia:

      Osobisty lub przez Pełnomocnika

Podstawa prawna:

 1. Art. 306 g Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005 r. z p. zm.).
 2. Załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z p. zm.).

 

(4) ZAS-P Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika:

Opis ogólny:

      Organy podatkowe, za zgodą podatnika, wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika na żądanie:

 1. jednostek organizacyjnych, które na podstawie ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania uprawnione są do udzielania kredytów (pożyczek); 
 2. kontrahentów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz dzierżawców i użytkowników nieruchomości - w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości; 
 3. małżonka podatnika, z zastrzeżeniem § 2, a także rozwiedzionego małżonka w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej oraz innych osób wymienionych w art. 111; 
 4. wspólnika spółek wymienionych w art. 115 § 1. 
 5. zgoda podatnika nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej. Małżonek podatnika składa oświadczenie o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 

Termin odpowiedzi:

      Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Formularze i załączniki:

      Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty:

      Podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Odbiór zaświadczenia:

      Osobisty lub przez Pełnomocnika

Podstawa prawna:

 1. Art. 306 h Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005 r. z p. zm.).
 2. Załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z p. zm.).

 

(5) Inne zaświaczenia:

Opis ogólny:

      Zaświadczenia inne wydawane przez organ podatkowy Gminy: 

 1. Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników 
 2. Zaświadczenie o nie figurowaniu w ewidencji podatników 
 3. Zaświadczenie o dochodowości z gospodarstw rolnych 
 4. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego 

      Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 

 1. Urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 
 2. Osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. 
 3. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. 
 4. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. 

Termin odpowiedzi:

      Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. 

Formularze i załączniki:

      Wniosek o wydanie zaświadczenia 

Opłaty:

      Podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł lub podlega zwolnieniu na podstawie Art. 2 i 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z p. zm.). 

Odbiór zaświadczenia:

      Osobisty lub przez Pełnomocnika 

Podstawa prawna:

 1. Art. 306 a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005 r. z p. zm.). 
 2. Załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z p. zm.).