Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.934.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 grudnia 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.934.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.934.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.760.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu kultury fizycznej – organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwały Nr XLIX/523/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2019

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.760.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu kultury fizycznej – organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych w ten sposób, że w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.760.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku pkt 8 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 4 stycznia 2019 roku;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki