Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie nr 0050.931.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 grudnia 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2019 » Zarządzenie nr 0050.931.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 grudnia 2018 roku

Zarządzenie   Nr  0050.931.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 grudnia 2018 rokuw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek zimowy i letni zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego lub profilaktycznego dla dzieci i młodzieży na rok 2019


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art, 11 ust. 1 i ust. 2, art. 15 ust. 2h  i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.450 z późn. zm.)

§ 1


Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – wypoczynek zimowy i letni zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego lub profilaktycznego dla dzieci i młodzieży i przyznaję dotacje oferentom, których wykaz i wysokość dotacji na ogólną kwotę 90.000,- (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019  roku.

Załączniki