Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.913.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Wyniki » Na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.913.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.913.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2018 roku 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowi

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

§ 1

Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu ochrony i promocji zdrowia i przyznaję dotacje oferentom, których wykaz i wysokość dotacji stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

.......................................................................................................................................................................................