Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.897.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 grudnia 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Wyniki » Na rok 2020 » Zarządzenie Nr 0050.897.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U.  z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)

§ 1

Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu kultury i sztuki – organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym i przyznaję dotacje oferentom, których wykaz  i wysokość dotacji na ogólną kwotę 190 000,- (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych stanowi, załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020  roku.