Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.864.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 grudnia 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkurs wniosków » Na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.864.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.864.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na
2019 rok z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego
przez cieszyńskie kluby sportowe.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późno zm.), art. 28 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późno zm.),
a także § 4 Uchwały Nr III/18110 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Cieszyn w zakresie tworzenie
warunków sprzyjających rozwojowi sport. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 28 poz. 527)
§ 1
Ogłaszam konkurs wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na 2019 rok
z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez
cieszyńskie kluby sportowe.
§2
Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 13 grudnia 2018 roku
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowejwww.um.cieszyn.pl oraz www.sport.cieszyn.pl.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.