Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie nr 0050.813.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 grudnia 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Powołania komisji konkursowej » Na Rok 2019 » Zarządzenie nr 0050.813.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 grudnia 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.813.2018

 

Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 3 grudnia 2018 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019 - realizacja kompleksowego programu dla rodzin z problemem uzależnień, bądź dotkniętych przemocą w rodzicie, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

§1

1.Powołuję Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019 - realizacja kompleksowego programu dla rodzin z problemem uzależnień, bądź dotkniętych przemocą w rodzicie, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym, zwaną dalej "Komisją" w składzie:

1) Przewodniczący - Helena Smolarz, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,

2) członkowie:
a) Lucyna Lanc-Kasperek - Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
b) Beata Cher-Kożdoń - kierownik Działu Pracy Specjalistycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
c) Anna Urbańska - starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
d) Justyna Żerdka - inspektor w Dziale Pracy Specjalistycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

2.Do obowiązków przewodniczącego Komisji należeć będzie:
1) określenie trybu pracy Komisji,
2) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie ich porządku.

3.Do zadań Komisji należeć będzie dokonanie analizy złożonych ofert w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie konkursów ofert i przedłożenie Burmistrzowi Miasta protokołu wraz z listą rekomendacyjną, zawierającą ocenę punktową, wraz z propozycją wysokości przyznanej dotacji.

4.Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie biorą udział w pracach Komisji w ramach obowiązków służbowych.

5.Obsługę pracy Komisji zapewni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako przewodniczącemu Komisji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.