Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.704.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 października 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.704.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 października 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.704.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 21 października 2019 roku

 

w sprawie uznania celowości realizacji zadania pod nazwą: „Zajęcia wspierająco - edukacyjne dla dzieci i młodzieży Lepszy kontakt” zawartego w ofercie Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm).

§ 1

Uznaję celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”  pod nazwą „Zajęcia wspierająco - edukacyjne dla dzieci i młodzieży Lepszy kontakt” zawartego w ofercie złożonej w dniu 10 października 2019 roku.

§ 2

Treść oferty wraz z informacją o możliwości złożenia do niej uwag zamieszczam
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.