Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.653.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 września 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.653.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 września 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.653.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 30 września 2019 roku

 

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Program poprawy zdrowia Amazonek”, zawartego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Amazonek, w dniu 10 września 2019 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późń. zm.) oraz uchwałą Nr XLIX/523/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2019

§ 1

Przyznaję dotację w wysokości 4000,00 zł na realizację przez Stowarzyszenie Amazonek  zadania publicznego pn. „Program poprawy zdrowia Amazonek”, zawartego w ofercie złożonej w dniu 10 września  2019 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.