Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.650.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 września 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.650.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 września 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.650.2019  

Burmistrza Miasta Cieszyna  

z dnia 30 września 2019 roku

 

Zarządzenie Nr 0050.650.2019  Burmistrza Miasta Cieszyna  z dnia 30 września 2019 roku w spawie uznania celowości realizacji zadania pod nazwą "CN CUp 2019" zawartego w ofercie Klubu Sportowego Cieszyn.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn.zm.)

 

§ 1

 

Uznaję celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: „CN Cup 2019” zawartego w ofercie złożonej w dniu 26.09.2019 r. przez Klub Sportowy Cieszyn.

 

§ 2

 

Treść oferty wraz z informacją o możliwości złożenia do niej uwag zamieszczam w dniu 1 października 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.