Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.615.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 września 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.615.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 września 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.615.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 16 września 2019 roku

w sprawie: uznania celowości realizacji zadania publicznego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 19a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późń. zm.)

 

§ 1

Uznaję celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Program poprawy zdrowia Amazonek”, opisanego szczegółowo w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Amazonek, w dniu 10 września 2019 roku.

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.