Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.58.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 lutego 2020

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2020 » Zarządzenie Nr 0050.58.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 lutego 2020

Zarządzenie Nr 0050.58.2020

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 5 lutego 2020

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn w zakresie: polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2020 - realizacja programu na rzecz osób potrzebujących, polegającego na dystrybuowaniu żywności dla osób najuboższych z terenu gminy Cieszyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 oraz 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) i Uchwały Nr XII/125/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020.

§ 1

Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2020 – realizacja programu na rzecz osób potrzebujących, polegającego na dystrybuowaniu żywności dla osób najuboższych z terenu gminy Cieszyn i przyznaję dotację Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Stop ubóstwu”.

§ 2

Treść zarządzenia, zamieszczam w dniu 5 lutego 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.