Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 stycznia 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.49.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 21 stycznia 2019 roku

 

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Spotkanie Noworoczne” zawartego w ofercie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Cieszynie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLIX/523/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi
w zakresie pożytku publicznego na rok 2019

 

§ 1

 

Przyznaję dotację w wysokości 3.840,00 złotych na realizację zadania publicznego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Oddział Rejonowy w Cieszynie pod nazwą: „Spotkanie Noworoczne” w 2019 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.