Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.491.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 października 2020

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie Nr 0050.491.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 października 2020

w sprawie uznania celowości realizacji zadania pod nazwą: „Reprezentowanie miasta Cieszyna w rozgrywkach piłki siatkowej I ligi Śląskiej mężczyzn” zawartego w ofercie Fundacji Talent Cieszyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1057)

§ 1

Uznaję celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Reprezentowanie miasta Cieszyna w rozgrywkach piłki siatkowej I ligi Śląskiej mężczyzn” zawartego w ofercie złożonej w dniu 19.10.2020 r. przez Fundację Talent Cieszyn.

§ 2

Treść oferty wraz z informacją o możliwości złożenia do niej uwag zamieszczam w dniu 26 października 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.