Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.466.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 października 2020

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie Nr 0050.466.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 października 2020

Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia, że w dniu 25 września 2020 r. Fundacja „STER” z siedzibą w Cieszynie przy ul. S. Wyspiańskiego 28/5, złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ekologiczny Armagedon 2050”.

Na podstawie art. 19a ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.1057), Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że złożona oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.cieszyn.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, jednocześnie zaprasza do składania uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 12 października 2020 r. włącznie.

Uwagi należy przesyłać w formie pisemnej do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl