Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie nr 0050.439.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 września 2020 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Wyniki » Na rok 2020 » Zarządzenie nr 0050.439.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 września 2020 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2020 – wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc udzielana w formie schronienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 11 ust. 1 oraz 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) i Uchwały Nr XII/125/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020.

§ 1

Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2020 – wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc udzielana w formie schronienia i przyznaję dotację Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w kwocie 62.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Dom odzyskany” – wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia.

§ 2

Treść zarządzenia, zamieszczam w dniu 25 września 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.