Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 stycznia 2020 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Wyniki » Na rok 2020 » Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 stycznia 2020 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia s marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust.1 oraz 2, art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Uchwały Nr XII/125/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 paździenika 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020
§1
Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym -organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych.
§2
Treść zarządzenia wraz z załącznikiem zamieszczam na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz udostępniam w Biuletynie lnfomacji Publicznej i na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
§4
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.