Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie nr 0050.379.2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2018 » Zarządzenie nr 0050.379.2018

w sprawie: uznania celowości oferty Klubu Sportowego „Cieszyn". 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia s marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 19a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn zm.) 

§1
Uznaję celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Sportowe wakacje z hokejem" w Międzywodach, opisanego szczegółowo w ofercie złożonej przez Klub Sportowy „Cieszyn" w dniu 4 czerwca 2018 roku.

§2
Treść oferty wraz z informacją o możliwości złożenia do niej uwag zamieszczam na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.