Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.37.2021

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.37.2021

2021-01-22 13:27

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. „Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 48b ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.), uchwały nr XXIV/280/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych”

§ 1

  1. Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadania pn. „Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych” w okresie od 15 lutego 2021 r. do 20 grudnia 2021 r., w ramach programu polityki zdrowotnej, przyjętego uchwałą Nr XXXIX/391/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2017 r.

  2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania, stanowiącymi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszczam na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Cieszyna, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Cieszyna oraz na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.

§ 4

  1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuję komisję konkursową, zwaną dalej komisją, w składzie:

    1. Aleksander Dorda – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie,

    2. Małgorzata Węgierek – inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie,

    3. Marek Fiedor – inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

  2. Na przewodniczącego komisji powołuję Aleksandra Dordę – Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 5

Prace komisji są ważne przy udziale co najmniej 2 członków komisji.

§ 6

Regulamin pracy komisji określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie

Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.37.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia  20 stycznia 2021 roku

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.37.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2021 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.37.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2021 roku - Regulamin pracy komisji konkursowej