Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie nr 0050.33.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 stycznia 2020 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Powołania komisji konkursowej » Na Rok 2020 » Zarządzenie nr 0050.33.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 stycznia 2020 roku

Zarządzenie nr  0050.33.2020

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na rok 2020 - wsparcie dla osób potrzebujących - realizacja programu na rzecz osób potrzebujących, polegającego na dystrybuowaniu żywności dla osób najuboższych z terenu gminy Cieszyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

§ 1

 1. Powołuję Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na rok 2020 - wsparcie dla osób potrzebujących - realizacja programu na rzecz osób potrzebujących, polegającego na dystrybuowaniu żywności dla osób najuboższych z terenu gminy Cieszyn, zwaną dalej „Komisją” w składzie:
 1. Przewodniczący – Helena Smolarz, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Cieszynie,
 2. członkowie:
 1. Lucyna Lanc-Kasperek – Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Cieszynie,
 2. Beata Cher-Kożdoń – kierownik Działu Pracy Specjalistycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
 3. Anna Urbańska – starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.
 1. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należeć będzie:
 1. określenie trybu pracy Komisji,
 2. zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie ich porządku.
 1. Do zadań Komisji należeć będzie dokonanie analizy złożonych ofert w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie konkursów ofert i przedłożenie Burmistrzowi Miasta protokołu wraz z listą rekomendacyjną, zawierającą ocenę punktową, wraz z  propozycją wysokości przyznanej dotacji.
 2. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie biorą udział w pracach Komisji w ramach obowiązków służbowych.
 3. Obsługę pracy Komisji zapewni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako przewodniczącemu Komisji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.