Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie nr 0050.27.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 stycznia 2021 roku

Aktualności » Zarządzenie nr 0050.27.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 stycznia 2021 roku

2021-01-15 09:12

w sprawie realizacji zadania pn. transport mieszkańców Gminy Cieszyn mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398 z późn.zm.) oraz decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.

§ 1

Ustalam zasady realizacji zadania pn. transport mieszkańców Gminy Cieszyn mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych:

  1. Umożliwiam mieszkańcom Gminy Cieszyn posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub I grupę z w/w schorzeniami oraz nieposiadającym w/w orzeczeń osobom starszym, chorym, nie mającym możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień zgłaszanie potrzeby skorzystania z transportu organizowanego przez Gminę i uzyskania informacji w tym zakresie telefonicznie pod numerem 33 4794920 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
  2. Informację o której mowa w pkt 1 publikuję w formie ogłoszenia na stronach www.um.cieszyn.pl, www.mops.cieszn.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie i w Wiadomościach Ratuszowych.
  3.  Koordynację realizacji transportu polecam Szefowi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie.

§ 2

Treść zarządzenia, zamieszczam na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie w zakresie § 1 pkt 1 i Szefowi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie w zakresie § 1 pkt 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.