Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 stycznia 2021 roku

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 stycznia 2021 roku

2021-01-13 14:26

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Cieszyn

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 4 ust. 1 i § 5 załącznika do uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 3471)

 

§ 1

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Cieszyn.

  2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 13 stycznia 2021 r., a termin zakończenia na dzień 26 stycznia 2021 r.

§ 2

1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia:

         1) przesłanych na adres e-mail: strategia@um.cieszyn.pl;

         2) złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).

2. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski.

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Cieszyna.

4. Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:

         1) informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie,

        2) dodatkowych informacji będzie udzielał Referat Strategii i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w godzinach pracy Urzędu.

5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, natomiast informacja o prowadzonych konsultacjach podlega ponadto publikacji w "Wiadomościach Ratuszowych".