Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.216.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 maja 2020 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2020 » Zarządzenie Nr 0050.216.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 maja 2020 roku

Zarządzenie Nr 0050.216.2020

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 18 maja 2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych w okresie wakacji letnich 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Uchwały Nr XII/125/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020

§ 1

Ogłaszam  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych w okresie wakacji letnich 2020

§ 2

Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 19 maja 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.