Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wypłata świadczeń rekompensujących utracone zarobki

Jak załatwić sprawę » Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej » Wypłata świadczeń rekompensujących utracone zarobki

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego.
  2. Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki, w której żołnierz odbywał ćwiczenia.
  3. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzajacy okres odbytych ćwiczeń wojskowych, bez składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  4. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego określające wysokość dochodów za rok poprzedzający rok odbywania ćwiczeń wojskowych.

Tryb odwoławczy:

      Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul.Kochanowskiego 14 pok.nr 1

Opłaty:

      Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia:

      Do 7 dni od złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. nr 21, poz. 205 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Uwagi:

  • Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwjących do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czsie lub w dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógł by uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
  • Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Burmistrz Miasta Cieszyna na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
  • Świadczenie za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/30 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
  • Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysykość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
  • Świadczenie pieniężne nie przysługuje żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe, jeżeli otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.
  • Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.