Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Jak załatwić sprawę » Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej » Wymeldowanie decyzją administracyjną

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek (odręczny) o wymeldowanie administracyjne z miejsca pobytu stałego z dokładnym uzasadnieniem. 
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie (akt notarialny umowa najmu itp.) 
  3. Ewentualne dokumenty potwierdzające opuszczenie lokalu przez osobę, której wniosek dotyczy (np. protokół z przeprowadzonej eksmisji).

Tryb odwoławczy:

      Na decyzję rozstrzygającą w sprawie wymeldowania, służy odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul.Kochanowskiego 14, pok.nr 7.

Opłaty:

      10,00 zł - od decyzji administracyjnej.

      Opłatę skarbową należy uiścic w biurze Nr 1 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Kochanowskiego 14. lub na konto Urzędu ING Bank Śląski w Cieszynie Nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284

Termin i sposób załatwienia:

      Do jednego miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Uwagi:

      Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

      We wniosku można wskazać świadków. Postępowanie administracyjne ma na celu ustalenie faktu czy osoba, której wniosek dotyczy w lokalu faktycznie przebywa czy też lokal opuściła.