Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Urząd od środka » Wydziały » Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Rynek 1
43-400 Cieszyn

Naczelnik: Arkadiusz Skowroński,
tel. 33 47 94 250
fax. 33 47 94 303
e-mail: srm@um.cieszyn.pl

Referat Planowania:
tel. 33 47 94 262
e-mail: srm@um.cieszyn.pl

Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu:
Kierownik: Tomasz Wysocki,
tel. 33 47 94 260
e-mail: srm@um.cieszyn.pl

Referat Infrastruktury Miejskiej:
Kierownik: Zofia Gruszczyk,
tel. 33 47 94 255
e-mail: rdg@um.cieszyn.pl

Zakres działania:

Referat Planowania


a) prowadzenie czynności związanych z opracowywaniem, monitorowaniem i zmianami strategii rozwoju miasta,
b) prowadzenie czynności związanych z opracowywaniem, monitorowaniem i zmianami gminnego programu rewitalizacji,
c) współpraca z wydziałami Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie opracowania projektów rozwojowych miasta,
d) prowadzenie czynności związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów rewitalizacji, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian,
e) wykonywanie czynności związanych z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
f) opracowywanie wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
g) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rejestru wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
h) gromadzenie i analizowanie danych na temat gospodarczego społecznego i przestrzennego rozwoju miasta Cieszyna,
i) opracowywanie ocen i prognoz gospodarczych społecznego i przestrzennego rozwoju miasta,
j) opracowywanie ofert inwestycyjnych i materiałów związanych z gospodarczą promocją miasta,
k) prowadzenie bazy danych o wolnych obiektach, powierzchniach produkcyjnych i usługowych,

 

Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu


a) prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawach:
- ustalania i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalania warunków zabudowy,
- stwierdzania wygaśnięcia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz stwierdzania wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy,
- ustalania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wydawania wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
b) prowadzenie czynności związanych z wydaniem opinii w sprawie realizacji inwestycji drogowej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
c) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
d) prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami związanych z podziałami nieruchomości,
e) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w procedurze podziałów nieruchomości z gminnego zasobu,
f) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie:
-prowadzenia gminnej ewidencji zabytków,
-sporządzania gminnego programu opieki nad zabytkami oraz opracowywania okresowych sprawozdań z jego realizacji,
-przekazywania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków zawiadomień o odkryciu lub znalezieniu zabytków,
g) wykonywanie zadań związanych z wydatkowaniem środków budżetowych Gminy Cieszyn w ramach programów pomocowych skierowanych na ochronę zabytków,
h) współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi przy przygotowywaniu prac budowlanych i konserwatorskich prowadzonych na obiektach zabytkowych własności Gminy Cieszyn oraz miejskich przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych w zabytkowym centrum miasta,
i) wykonywanie zadań związanych z wdrożeniem zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Cieszyna oraz prowadzenie nadzoru w zakresie zgodności reklam zlokalizowanych w przestrzeni publicznej z ww. zasadami,
j) współpraca z administracją rządową w zakresie aktualizacji wojewódzkiej ewidencji miejsc pamięci narodowej,
k) koordynowanie działań związanych z udziałem Gminy Cieszyn w konkursach dotyczących zrealizowanych inwestycji

 

Referat Infrastruktury Miejskiej


a) realizacja zadań organizatora lokalnego transportu zbiorowego wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
b) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów osób na liniach komunikacji miejskiej wykonywanej na terenie Cieszyna,
c) dokonywanie uzgodnień w ramach wydawanych przez Starostę Cieszyńskiego zezwoleń na wykonywanie przewozów osób na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu,
d) nadzór i kontrola prawidłowości wywiązywania się z powierzonych przez gminę zadań w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz ustalania opłat, ich poboru i egzekwowania,
e) koordynowanie działań w zakresie rozwoju miejskiej infrastruktury technicznej takiej jak: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, sieć cieplna,
f) współdziałanie z gestorami pozostałej infrastruktury technicznej w zakresie zapewnienia zrównoważonego rozwoju miasta, m.in. zgodnie z ustaleniami planów miejscowych oraz planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
g) opracowywanie wieloletniego planu inwestycji wraz ustalaniem źródeł ich finansowania w ramach procedury tworzenia i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej,
h) obsługa czynności nadzorczych nad spółkami prawa handlowego, w których Gmina Cieszyn posiada udziały,
i) przeprowadzanie procedu kwalifikacyjnych w zakresie wniosków o realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych w ramach inicjatyw lokalnych,
j) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat części wydatków z budżetu miasta Cieszyna w zakresie tzw. budżetu obywatelskiego,
k) koordynowanie prac związanych z wdrażaniem i rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej,
l) prowadzenie sprawozdawczości w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz wykonywanie czynności związanych z wyznaczaniem lub zmianą obszaru aglomeracji w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne,
m) prowadzenie rejestrów Żłobków i klubów dziecięcych oraz wydawanie tym podmiotom zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru,
n) sprawowanie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,
o) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na prowadzenie żłobków klubów dziecięcych,
p) koordynowanie współpracy i korespondencji ze związkami i stowarzyszeniami międzygminnymi, których Gmina Cieszyn jest członkiem.