Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Urząd od środka » Wydziały » Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

ul. Kochanowskiego 14
43-400 Cieszyn

Naczelnik: Soboszek Grzegorz,
tel. (33) 4794 371

Ewidencja ludności
tel. (33) 4794 373

Biuro dowodów osobistych
tel. (33) 4794 374
  

I. Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej:

Wymagane dokumenty:

      Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający stwierdzić tożsamość przedpoborowego.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Urząd Miejski w Cieszynie ul. Kochanowskiego 14 pok.nr 1, parter Biuro d/s wojskowych. tel. 8520618

Termin i sposób załatwienia:

      Proces ciągły.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz.2416 z późn.zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz.U. z 2009r. nr 202,poz.1565).

Uwagi:

      Ilekroć jest mowa o osobie - należy przez to rozumieć mężczyznę albo kobietę, obywatela polskiego, który w danym roku kalendarzowym ukończył 18 lat życia i został objęty rejestracją.

      Obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia, podlegają rejestracji. Rejestarcję prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Prowadzenie rejestracji nie wymaga zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby. 

      W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby podlegające rejestracji mogą zostać obowiązane do zgłoszenia się do rejestracji w określonym terminie i miejscu.

 

II. Szczególne uprawnienia żołnierzy i ich rodzin:

      Dz. U. Nr 85 poz. 430 z dnia 5 listopada 1992 r. (z późn. zm.) w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.

      Poborowy ubiegający się o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie;
 2. zaświadczenie z Zakładu Pracy lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;
 3. zaświadczenie z JW. lub Kartę Skierowania poborowego do służby zastępczej;

 

Poborowy ubiegający się o pokrycie należności mieszkaniowych powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie;
 2. przydział lokalu mieszkaniowego;
 3. zaświadczenie z JW;
 4. składniki opłat czynszowych;
 5. zaświadczenie z Zakładu Pracy;
 6. oświadczenie, że lokal mieszkalny nie zostanie oddany pod najem, względnie do bezpłatnego użytkowania.

BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI

Załatwia następujące sprawy:

 1. Zameldowanie na pobyt stały
 2. Wymeldowanie z pobytu stałego
 3. Zameldowanie na pobyt czasowy
 4. Wymeldowanie z pobytu czasowego
 5. Zameldowanie cudzoziemców


Do załatwienia wymienionych spraw potrzebne są następujące dokumenty:

 • odpowiedni druk z potwierdzeniem uprawnienia do przebywania w danym lokalu
 • dowód osobisty
 • książeczka wojskowa dla osób podlegających obowiązkowi wojskowemu
 • paszport dla osób posiadających obywatelstwo obce

Udzielanie informacji adresowych

 • wniosek o udostępnienie danych osobowych
 • opłata skarbowa w wysokości 5 zł

Wydawanie numerów PESEL

 • dowód osobisty