Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urząd od środka » Wydziały » Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn
tel. (33) 4794 270

Naczelnik: Dorda Aleksander,
tel. (33) 4794 270

Gospodarka Odpadami:
tel: 33 4794273, 33 4794275, 33 4794278
e-mail: odpady@um.cieszyn.pl
www.um.cieszyn.pl/smieci

 

      Do zadań Wydziału należy zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej i Zarządu Miasta, przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządu Miasta oraz przygotowanie decyzji i postanowień Burmistrza Miasta. 

Do podstawowego zakresu zadań Wydziału należy:

w zakresie ochrony środowiska: 

1) nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, w tym m. in.:

 • opracowywanie programu ochrony środowiska, nadzór nad jego realizacją, opracowanie sprawozdań z realizacji,
 • współpraca z organami i podmiotami w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

2) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

3) nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie Prawo wodne, w tym m. in.:

 • zatwierdzanie ugód ustalających zmiany stanu wody na gruncie,
 • rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego oraz innych spraw wodno - prawnych,
 • wyznaczanie części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wody objętej powszechnym korzystaniem,
 • prowadzenie ewidencji kąpielisk,

4) prowadzenia działań w zakresie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem ściekami,

5) wydawanie opinii i uzgodnień wynikających z zapisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 

6) prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem degradacji gruntów i erozji gleb oraz rekultywacją gruntów,

7) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, naliczanie opłat za ich usunięcie oraz nakładanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,

8) nadzór nad utrzymywaniem istniejących i tworzeniem nowych, ogólnodostępnych terenów zieleni będących w administracji Miejskiego Zarządu Dróg,

9) nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie przyrody oraz inicjowanie działań w zakresie ochrony przyrody,

10) współpraca w sprawach zagrożeń osuwiskowych (terenów aktywnych osuwisk i potencjalnie osuwiskowych) z innymi organami administracji publicznej,

11) koordynacja działań związanych z zagrożeniami osuwiskowymi, będących w kompetencji samorządu gminnego, a polegających w szczególności na:

 • zbieraniu informacji o zagrożeniach osuwiskowych na terenie miasta,
 • przekazywaniu informacji o zagrożeniach osuwiskowych komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, właściwym do podjęcia stosownych działań,

12) nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, w tym m. in.: 

 • opracowanie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, realizacja programu,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 • wydawanie decyzji w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi, w przypadku znęcania się nad zwierzęciem,

13) prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i ochrony zwierząt,

14) gromadzenie, analiza oraz udostępnianie danych i informacji o środowisku i jego ochronie (w części dotyczącej zadań Wydziału),

15) prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych,

16) prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na działania z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz ochrony zwierząt,

17) prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem inicjatyw lokalnych,

18) nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym m. in.:

 • opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów,
 • prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • udostępnianie na stronach internetowych urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji z zakresu gospodarki odpadami,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

19) koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie o odpadach, w tym m. in.:

 • opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwienia, zbierania lub transportu odpadów,
 • wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do składowania lub magazynowania,

20) gromadzenie i przetwarzanie informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, 

21) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (w części dotyczącej zadań Wydziału),

w zakresie rolnictwa:

22) organizowanie i prowadzenie spisów rolnych oraz wyborów do izb rolniczych, wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym,

23) wykonywanie zadań oraz współdziałanie z właściwymi organami i służbami w zakresie ochrony roślin i ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

24) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych, prowadzenie nadzoru i kontroli nad uprawami ww. roślin,

25) prowadzenie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników,

w zakresie ochrony zdrowia:

26) współpraca z publiczną i niepubliczną służbą zdrowia oraz inspekcją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,

27) współdziałanie z instytucjami i jednostkami wykonującymi zadania z zakresu zwalczania chorób zakaźnych,

28) opracowanie, koordynacja i realizacja gminnego programu zdrowotnego,

29) prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 

I. W celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów należy złożyć wniosek, w którym powinny zostać określone dane dotyczące gatunku drzewa (krzewu) wnioskowanego do usunięcia, obwodu jego pnia (wielkość powierzchni w m2 zajmowanej przez krzewy), przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo (krzew) oraz przyczynę i termin zamierzonego usunięcia.

II. W celu uzyskania zezwolenia przez podmioty gospodarcze na prowadzenie działalności w zakresie usuwania, unieszkodliwiania, wykorzystywania i wytwarzania odpadów oraz prowadzenia działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie przewidzianym ustawami, należy złożyć wniosek.