Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Urząd od środka » Wydziały » Wydział Kultury i Promocji Miasta

Rynek 1
43-400 Cieszyn
tel. (33) 4794 332,
kultura@um.cieszyn.pl

Naczelnik: Łukasz Kazimierowicz
tel. (33) 4794 332

 

Wiadomości Ratuszowe: Anna Żertka-Bednarek

tel.: (33) 4794 242,
wr@um.cieszyn.pl

 

Zakres działania:

 1. inicjowanie i nadzorowanie imprez i innych działań kulturalnych i turystycznych organizowanych w mieście Cieszynie, w tym organizowanych przez Urząd, instytucje kultury, jednostki oświatowe oraz organizacje pozarządowe, 
 2. realizacja bądź współrealizacja imprez kulturalnych, których miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat bądź udziela dofinansowania na ich realizację,
 3. inicjowanie i realizowanie imprez kulturalnych aktywizujących lokalny amatorski ruch artystyczny, w tym integrujących społeczności polsko-czeskiego pogranicza,
 4. nadzór merytoryczny, analiza funkcjonowania oraz współpraca organizacyjna z miejskimi instytucjami kultury,
 5. prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,
 6. współpraca z innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie miasta Cieszyna,
 7. przyjmowanie zawiadomień od podmiotów prowadzących działalność kulturalną o organizowaniu imprez artystycznych i rozrywkowych odbywających się poza ich stałą siedzibą, a mających mieć miejsce na terenie miasta Cieszyna,
 8. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wnioskowanie o nagrody w dziedzinie kultury przyznawane przez inne instytucje,
 9. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody „Laur Srebrnej Cieszynianki”,
 10. prowadzenie spraw związanych z tytułem „Honorowy obywatel miasta Cieszyna”,
 11. koordynowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych w mieście Cieszynie we współpracy z ich organizatorami oraz zarządzającymi terenami, na których się one odbywają,
 12. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Burmistrza Miasta, Urzędu  oraz miasta Cieszyna,
 13. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i turystycznych, w tym w zakresie imprez i wydarzeń, których miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat bądź udziela dofinansowania na ich realizację,
 14. koordynowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych oraz realizowanych przez nie zadań,
 15. prowadzenie promocji gospodarczej miasta Cieszyna, w tym współpraca z Wydziałem Strategii i Rozwoju Miasta przy przygotowywaniu ofert inwestycyjnych i materiałów związanych z promocją gospodarczą,
 16. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i publikowania informacji dotyczących funkcjonowania miasta, w tym w publikatorze miejskim „Wiadomości Ratuszowe”, na stronach internetowych miasta, w portalach społecznościowych, serwisach sms-owych oraz w Wikipedii,
 17. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie publikacji komunikatów, ogłoszeń urzędowych, obwieszczeń, itp. w tym w publikatorze miejskim „Wiadomości Ratuszowe”, na stronach internetowych miasta w portalach społecznościowych oraz w serwisach sms-owych,
 18. redagowanie publikatora miejskiego „Wiadomości Ratuszowe”,
 19. tworzenie stron internetowych miasta i administrowanie nimi,
 20. tworzenie profili miasta na portalach społecznościowych i administrowanie nimi, 
 21. prowadzenie dystrybucji materiałów promocyjnych,
 22. prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji w ramach „Cieszyńskiego Centrum Informacji”,
 23. współdziałanie z innymi wydziałami, instytucjami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz  innymi podmiotami z Polski i zagranicy w zakresie kultury i promocji miasta, 
 24. koordynowanie współpracy z uczelniami wyższymi funkcjonującymi na terenie Cieszyna
 25. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację działań kulturalnych i promocyjnych oraz konsultowanie projektów innych podmiotów ubiegających się  o środki zewnętrzne,
 26. udział w zespołach tworzących programy i strategie rozwoju miasta Cieszyna w zakresie realizowanych zadań,
 27. realizowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także kontrola i rozliczanie udzielonych dotacji,
 28. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek na prefinasowanie działań kulturalnych instytucjom zgodnie z przyjętymi w tym zakresie przepisami prawa.