Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wydział Finansowy - podatki, opłaty

Urząd od środka » Wydziały » Wydział Finansowy - podatki, opłaty

Rynek 1
43-400 Cieszyn
tel. (33) 4794 280

Naczelnik: Ruta Kaczmarczyk tel.: (33) 4794 280

Referat Budżetu:
Kierownik: Sikora Anna,

tel.: (33) 4794 290

Referat podatków:
Kierownik: Moskała Dorota,

tel.: (33) 4794 286

Referat Referat Dochodów, Windykacji i Egzekucji:
Kierownik: Sinka Katarzyna,

tel.: (33) 4794 318
 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE POBIERANE PRZEZ MIASTO CIESZYN

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Kto płaci:

 • osoby fizyczne,
 • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami zależnymi lub zarządcami nieruchomości stanowiącymi własność gminy lub Skarbu Państwa, a także są posiadaczami bez tytułu prawnego w stosunku do nieruchomości gminy lub Skarbu Państwa.

Za co się płaci:

 • za budynki i ich części (garaże, piwnice, lokale użytkowe),
 • za budynki gospodarcze,
 • za garaże wolnostojące,
 • za budowle,
 • za grunty.

Kiedy się płaci:

 • I rata - 15 marca
 • II rata - 15 maja
 • III rata - 15 września
 • IV rata - 15 listopada każdego roku.

      Nabycie nieruchomości oraz zmiany mające wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, np. sprzedaż nieruchomości zmiana areału, oddanie do użytku nowych obiektów budowlanych, powiększenie powierzchi użytkowej dotychczas istniejących obiektów, przekwalifikowanie budynku w całości lub części na działalność gospodarczą (handlową, produkcyjną lub usługową), podatnik ma ustawowy obowiązek zgłosić pisemnie w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ciągu 14 dni od daty ich wystąpienia.

Podstawa prawna: 

 1. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r. (z późniejszymi zmianami)
 2. uchwała Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień niektórych nieruchomości od tego podatku. 

 

II. PODATEK ROLNY I LEŚNY

Kto płaci:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne
  które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gospodarstwa rolnego, lasu lub gruntu leśnego.

Za co się płaci:

 • podatek rolny płaci się za grunt o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych za wyjątkiem lasów i gruntów leśnych za które płaci się podatek leśny,
 • podatek leśny płaci się za lasy i grunty leśne z ha fizycznego lasu lub gruntu leśnego

Kiedy się płaci:

 • I rata - 15 marca
 • II rata - 15 maja
 • III rata - 15 września
 • IV rata - 15 listopada każdego roku.

      Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości dotyczące właścicieli gospodarstw lub samoistnych posiadaczy gospodarstwa rolnego i leśnego są ustalone na jednej decyzji podatkowej w formie łącznego zobowiązania podatkowego na cały rok podatkowy.

 1. Stawka podatkowa za użytki rolne stanowiące gospodarstwo rolne wynosi 2,5 q żyta obliczaną wg średniej ceny skupu żyta za okres 3 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.
 2. Stawka podatkowa dla użytków rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych, stanowi równowartość 5 q żyta obliczaną jak wyżej.
 3. Stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych i lasów dla których nie sporządzono planu urządzenia lasu stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczaną wg średniej ceny skupu żyta za okres 3 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy od powierzchni 1 ha fizycznego lasów lub gruntów leśnych, ustalonej na podstawie ewidencji gruntów.

      Zmiany mające wpływ na wysokość składników podatku rolnego, np. sprzedaż nieruchomości, zmiana areału, oddanie do użytku nowych obiektów budowlanych, powiększenie powierzchni użytkowej dotychczas istniejących obiektów, przekwalifikowanie budynku w całości lub części na działalność gospodarczą (handlową, produkcyjną lub usługową), podatnik ma ustawowy obowiązek zgłosić pisemnie w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ciągu 14 dni od daty ich wystąpienia. 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 136, poz. 969 z 2003 r. z poźn.zm.)
 2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego (Dz. U. Nr 105, poz. 1200)
 3. ustawa z dnia 30 października 2002 r. o lasach (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)
 4. uchwała Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień niektórych nieruchomości od tego podatku.

 

III. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Kto płaci:

 • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od. 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7 ton oraz autobusów.

Za co się płaci:

 • za pojazdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany na stałe lub zbyty.

Kiedy się płaci:

 • I rata 15 luty
 • II rata 15 września każdego roku.
  Przy dokonywaniu wpłat należy przedstawić dowód rejestracyjny pojazdu

      Podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji na podatek w terminie do 15.II roku pod. oraz zgłoszenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Cieszynie wszelkich zmian w ciągu 14 dni od daty ich wystąpienia (niezależnie od zgłoszenia w Oddziale Ewidencji Kierowców i Pojazdów Starostwa Powiatowego w Cieszynie).


      Wysokość podatku zależy od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów ciężarowych ciągników siodłowych, przyczep i naczep oraz od ilości miejsc w autobusach. Opodatkowaniu podlegają wszystkie samochody będące w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r. z poźn. zmianami)
 2. uchwała Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie stawek w podatku od środków transportowych

 

IV. OPŁATA OD POSIADANIA PSA


Kto płaci:

 • osoby - posiadacze psów 

Kiedy się płaci:

 • jednorazowo do 31 marca każdego roku, jeżeli osoba posiadała psa przed upływem tego terminu, lub w ciągu 14 dni jeśli pies został nabyty po tym terminie, w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie, gdzie należy również zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące nabycia, sprzedaży, itp.

      Opłata jest wyższa dla mieszkańców budynków wielorodzinnych ze względu na większą uciążliwość dla otoczenia, natomiast niższa jest dla mieszkańców budynków jednorodzinnych. Ze zwolnień w opłacie od posiadania psa korzystają osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz rolnicy po dwa na każde gospodarstwo.

      Nie płacą opłaty osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe od 1 psa. Na okres roku zwolnione są z opłaty osoby, które wzięły psa z azylu. 50% stawki opłaty płacą samotnie zamieszkujący emeryci i renciści pod warunkiem, że renta lub emerytura stanowią jedyne źródło ich przychodów.

Sposób zapłaty:

      Wpłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie (na parterze budynku Ratusza) w godzinach od 8.00 do 15.00, (z przerwą od godz. 11.00 do 11.15) za wyjątkiem piątku, w piątki od godz. 8.00 do 16.30 albo za pośrednictwem poczty, PKO lub innego banku na konto: 
Urząd Miejski w Cieszynie ING Bank Śląski SA w Cieszynie - 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284.

Uwagi:

      W Urzędzie Miejskim prowadzona jest ewidencja opłat wszystkich psów z terenu miasta Cieszyna i wydawane są numery ewidencyjne dla psów, które powinny być przypięte do obroży.
Szczegółowych informacji udziela Referat Podatków Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, p. 03, tel. (0-33) 4794286.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r. z poźn. zmianami)
 2. Uchwała Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności.


 

V. OPŁATA TARGOWA

Kto płaci:

 • każdy kto prowadzi sprzedaż na targowisku, lub w innych miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu.

Za co się płaci:

 • za prowadzenie sprzedaży w stawkach dziennych, niezależnie od opłat za korzystanie z urządzeń targowych.

Kiedy się płaci:

 • w dniu dokonywania sprzedaży do rąk inkasenta.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r. z poźn. zmianami)
 2. uchwała Rady Miejskiej w Cieszynie określająca wysokość stawek dziennych stawek opłaty targowej. 

 

VI. OPŁATA SKARBOWA

Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. nr 225, poz. 1635 ) oraz uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr III/39/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa. 

Opłacie skarbowej podlega:

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  2. wydanie zaświadczenia na wniosek,
  3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
      Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. 

Kto płaci:

      Osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzajacego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - mocodawca, pełnomocnik, przedsiębiorca lub prokurent 

Forma zapłaty:

      Wyłącznie gotówką. Wpłat można dokonywać: 
 • bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie na parterze Ratusza codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 z przerwą od 11.00 do 11.15, we wtorki od 7.30 do 16.30,
 • przelewem na rachunek bankowy w ING BSK w Cieszynie nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284, do rąk inkasenta :
 1. w Starostwie Powiatowym,
 2. u Pana Szymona Litmanowskiego - księgarnia podatkowa w Cieszynie przy Pl. Wolności 4 ( budynek koło Urzędu Skarbowego w Cieszynie )
 
Uwagi: 
      Szczegółowych informacji udziela Referat Podatków Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, tel. 0-33 4794286, 4794282.
 

Sposób zapłaty:

      Wpłaty podatków i opłat wymienionych w punktach I-VI można dokonywać bezpośrednio w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie (na parterze budynku Ratusza) w godzinach od 9.00 do 12.00, od poniedziałku do piątku, albo za pośrednictwem poczty, PKO lub innego banku na konto:

Urząd Miejski w Cieszynie
ING Bank Śląski SA w Cieszynie
Nr 91-1050 1083 1000 0022 7607 6284