Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Jak załatwić sprawę » Miejski Zarząd Dróg » Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoWniosek_MZD_-_pd.doc

o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego

25.50 KB2015-06-01 09:30
icoWniosek_MZD_-_pd.pdf

o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego

54.68 KB2015-06-01 09:30

      Każde zajęcie pasa drogowego tj.: wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią na cele nie związane z budową, modernizacją i ochroną dróg wymaga zezwolenia. Wszelkie urządzenia i obiekty niezwiązane z gospodarką drogową i zabezpieczeniem ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych zgodnie z zawartym "Porozumieniem", mogą być umieszczane w pasie drogowym wyłącznie za zezwoleniem Miejskiego Zarządu Dróg.

      Zajęcie pasa drogowego w przypadku usunięcia awarii umieszczonego w nim urządzenia obcego nie wymaga zezwolenia MZD. Jednostka usuwająca awarię zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić MZD o wejściu w teren pasa drogowego. Za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń i obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg pobiera się opłaty, a za niedotrzymanie warunków podanych w zezwoleniu lub za zajęcie pasa bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

      O wydanie zezwolenia występuje inwestor, bądź wykonawca robót posiadający pełnomocnictwo inwestora. Wniosek na czasowe zajęcie pasa drogowego należy złożyć miesiąc przed planowanym zajęciem.

Wymagane dokumenty:

W przedmiotowym wniosku należy podać:

 • nazwę , adres inwestora i wykonawcy robót
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego
 • cel / przyczynę zajęcia pasa drogowego
 • wymiary zajętej powierzchni ( chodnika , jezdni , pobocza , zieleńca )
 • powierzchnię urządzeń obcych wbudowywanych w pas drogowy
 • kierownika robót , tel. kontaktowy
 • planowany okres odtworzenia nawierzchni

Ponadto do wniosku dołącza się (w zależności od specyfiki prowadzonych robót):

 • plan sytuacyjny z zaznaczeniem zajętego odcinka pasa drogowego
 • projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego , zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego i projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa, uzgodniony z zarządcą drogi , Komendą Powiatową Policji i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
 • kserokopia uzgodnienia projektu z MZD
 • uzgodnienia z Działem Zieleni Miejskiej i Oczyszczania Miasta MZD w przypadku prowadzenia prac w obrębie zieleńców lub w pobliżu drzew
 • pełnomocnictwo inwestora

Miejsce złożenia dokumentów:

      Miejski Zarząd Dróg Cieszyn, ul. Liburnia 4 43-400 Cieszyn Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego tel. (33) 479 52 593

Opłaty:

      Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.01.1986 z późn. zm. w sprawie wykonania niektórych przepisów o drogach publicznych.

Lp. zajmowana powierzchnia, rodzaj zajęcia pasa opłaty
1. jezdnie, torowiska, ciągi piesze 0,40 zł / 1 m2 na 1 dzień
2. pozostałe elementy pasa drogowego (m. in. zieleniec, pobocze) 0,20 zł / 1 m2 na 1 dzień
3. ryczałt za zajęcie powyżej 20% szerokości jezdni 100,00 zł na dzień
4. ryczałt za zajęcie całej szerokości jezdni 200,00 zł na dzień
5. opłata jednorazowa za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z funkcjonowaniem dróg 16,00 zł / 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia
6. opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych lub usługowych 0,10 zł / 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu, na dzień

opłata skarbowa wynikająca z ustawy o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000r (5,00 zł - wniosek, 0,50 zł - każdy załącznik, 15,00 zł - za pełnomocnictwo)

UWAGA:

      Opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczane są do dnia zgłoszenia do odbioru. Jeżeli w ciągu roku od udostępnienia dla ruchu uprzednio zajętego odcinka pasa drogowego ujawnią się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót MZD powiadomi o powyższym fakcie zajmującego pas drogowy oraz określi termin usunięcia wad. 

Termin i sposób załatwienia:

      Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wydaje bądź odmawia wydania zezwolenia w terminie określonym w KPA zwykle 14 dni.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. r. 2000 Dz.U. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.).

Uwagi:

      Magdalena German - Kolek - inspektor, tel. (33) 479 52 53, w godzinach od 7.00 do 15.00