Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wydanie warunków technicznych odprowadzenia ścieków z budynków

Jak załatwić sprawę » Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o. » Wydanie warunków technicznych odprowadzenia ścieków z budynków

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoWarunki_-_druk.doc

o wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków sanitarnych

13.00 KB2015-06-01 09:30
icoWarunki_-_druk.pdf

o wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków sanitarnych

53.73 KB2015-06-01 09:30

Wymagane dokumenty:

      Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy i inne osoby prawne chcące uzyskać warunki techniczne odprowadzania ścieków z budynków powinny złożyć:

 • pisemny wniosek właściciela budynku lub osoby upoważnionej,
 • 2 egz. planu sytuacyjnego z naniesioną lokalizacją budynku (działki).

Miejsce złożenia dokumentów:

      Biuro Działu Gospodarki Ściekami, ul. Motokrosowa 27, pok. 10, w godz. 7.00 - 15.00,

Sekretariat ZGK sp. z o.o., ul. Słowicza 59, parter, w godz. 7.00 - 15.00

Termin i sposób załatwienia:

      Do 30 dni. Sposób odbioru - do uzgodnienia z wnioskodawcą.

Podstawa prawna:

 • Zezwolenie Burmistrza Miasta Cieszyna udzielone ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Słowicza 59, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - decyzja nr SRM.III/1.64334-2/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r.,
 • regulamin zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cieszyn, uchwalony uchwałą nr XLV/459/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 16 z dnia 20.02.06 r'),
 • Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 z 2003 r. poz. 1409, j.t.) wraz z aktami wykonawczymi,
 • ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145, j.t.) wraz z aktami wykonawczymi,
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 25 z 2008 r. poz. 150) wraz z aktami wykonawczymi,
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) wraz z aktami wykonawczymi,
 • regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, uchwalony uchwałą nr XLVI/474/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2006 roku,
 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym dprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123. 858, t.j.) wraz z aktami wykonawczymi,
 • rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.06.136.964)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.05.233.1988, t.j.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690, t.j.).