Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Uznanie żołnierza lub poborowego służby zastępczej

Jak załatwić sprawę » Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej » Uznanie żołnierza lub poborowego służby zastępczej

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony formularz wniosku ( podanie) o uznanie żołnierza lub poborowego za posiadającego na utrzymaniu członków rodziny.
  2. Zaświadczenie o dochodach członków rodziny.
  3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy z Cieszyna o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego zasiłku lub oświadczenie o uzyskiwanych dochodach.
  4. Zaświadczenie z JW lub Karta Skierowania poborowego do służby zastępczej.
  5. Odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia dziecka, a w stosunku do żołnierza lub poborowego na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, orzeczenie sądu lub umowa.

Tryb odwoławczy:

      Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Urząd Miejski w Cieszynie Wydział Spraw Obywatelskich ul.Kochanowskiego 14 pok.nr 1

Opłaty:

      Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

      Po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2004 r. nr 241, poz.2416 z późn. zm.)

Uwagi:

  • Wniosek o uznanie żołnierza lub poborowego służby zastępczej za posiadającego na utrzymaniu członków rodziny może złożyć żołnierz , poborowy lub inny członek rodziny.
  • Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu żołnierza lub poborowego, są jego żona, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza lub poborowego obciąża obowiązek alimentacyjny.
  • Uznanie żołnierza lub poborowego za posiadającego na utrzymaniu członków rodziny może nastąpić gdy łączny dochód rodziny nie jest wyższy niż minimalne wynagrodzenie ustalone przez ministra właściwego do spraw pracy.
  • Prawomocna Decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna stanowi podstawę do wypłaty żołnierzowi odbywającego służbę wojskową należnego świadczenia,które wypłaca dowódca jednostki na podstawie udokumentowanego wniosku tego żołnierza. Poborowemu odbywającemu służbę zastępczą świadczenie wypłaca Burmistrz Miasta Cieszyna.