Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Uzgodnienie przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Jak załatwić sprawę » Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości » Uzgodnienie przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wymagane dokumenty:

      Wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz:

 1. 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
 2. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzającymi tymi sieciami.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, ul. Ratuszowa 1, pok. 6. telefon (33) 4794 322.

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa od wniosku 5,00 zł, od każdego załącznika (projektu) 0,50 zł.
 2. Opłata za czynności związane z uzgadnianiem przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu zależna od ilości i długości sieci.

Termin i sposób załatwienia:

      Treść uzgodnienia wyrażana jest w formie opinii wydawanej z upoważnienia Burmistrza Miasta przez przewodniczącego zespołu. Opinię wydaje się w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletnego wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłożony do 30 dni.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 luty 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz. 333).
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
 6. Porozumienie w sprawie powierzenia przez Starostę Powiatu Cieszyńskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej Gminie Cieszyn zawarte w dniu 31 stycznia 2001 roku (Dz. U. Województwa Śląskiego Nr 9, poz. 121).

Uwagi:

      Posiedzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej odbywa się w czwartki.