Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Ustalenie terminów i wysokości opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego

Jak załatwić sprawę » Wydział Gospodarki Nieruchomościami » Ustalenie terminów i wysokości opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego

Prawo użytkowania wieczystego jako prawo związane z odrębną własnością lokalu, ustanawia się:

 1. w przypadku zbycia pierwszego lokalu w budynku - na okres 99 lat, 
 2. w przypadku pozostałych lokali - na taki okres, aby koniec okresów użytkowania wieczystego związanego z odrębną własnością wszystkich lokali w budynku przypadał na ten sam termin. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne naliczane według stawek procentowych od ceny nieruchomości. Cena nie może być niższa od wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Pierwszą opłatę wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15 % do 25 % ceny nieruchomości gruntowej. Opłaty roczne wnosi się bez wezwania, przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi:

 1. za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3 % ceny;
 2. za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3 % ceny;
 3. za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3 % ceny;
 4. za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne - 1 % ceny;
 5. za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1 % ceny;
 6. za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2 % ceny;
 7. za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3 % ceny.

Opłaty:

      Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), 
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2004r. Nr 182, poz. 2783), 
 3. Uchwała nr XXVII/263/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. Nr 216, poz. 4480 z późn. zm.).

Termin i sposób załatwienia:

      Obowiązujące przepisy nie przewidują terminów na załatwienie wniosku o ustanowienie użytkowania wieczystego.

Tryb odwoławczy:

      Wobec faktu, że sprawy ustanawiania użytkowania wieczystego są sprawami cywilno-prawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenie oświadczenia woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się wobec tego typu spraw trybu odwoławczego.

Uwagi:

      Grunty stanowiące własność Gminy Cieszyn mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste jeżeli nie są potrzebne do realizacji celów publicznych, zadań własnych Gminy, a oddanie w użytkowanie wieczyste jest w interesie Gminy. Użytkowanie wieczyste ustanawia się na okres 99 lat. W wypadkach wyjątkowych, gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na dziewięćdziesiąt dziewięć lat, dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krótszy, co najmniej jednak na lat czterdzieści.

 

Szczegółowych informacji udziela p. Danuta Sikora, pok. 6 (parter) tel. 33/ 4794 234.
Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności Inspektor - Danuta Sikora