Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Tryb i zasady organizowania imprez masowych

Jak załatwić sprawę » Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej » Tryb i zasady organizowania imprez masowych

Wymagane dokumenty:

      Do wniosku należy dołączyć:

 1. opinie Komendanta Powiatowego Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej ( pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy,zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach,
 2. opinię właściwego miejscowo inspektora sanitarnego, ( Wnioski o wydanie wymienionych powyżej opinii (pkt. 1 i 2), organizator imprezy składa nie później niż 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej).
 3. graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
  • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
  • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  • oznaczenia lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów,przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  • informację o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitarnych,
 4. regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
 5. program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarzu lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej,
 6. informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 30 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 3 porządkowych na każde następne 100 osób,
 7. wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej ( kierownik do spraw bezpieczeństwa),
 8. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
 9. szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 10. polisę ubezpieczniową odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny,
 11. pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.
 12. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dzwięk,
 13. informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej - z uwagi na położenie miasta Cieszyna w strefie nadgranicznej.

Tryb odwoławczy:

      Od decyzji burmistrza dotyczącej przeprowadzenia imprezy masowej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul.Kochanowskiego 14, pok.nr 7

Opłaty:

      Wniosek podlega opłacie w wysokości 5 zł., a każda strona załącznika 50 gr. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, podlega opłacie skarbowej w wysokości 76 zł.

Termin i sposób załatwienia:

      Organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany wystąpić do Burmistrza Miasta Cieszyna z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 120, poz.1298)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Uwagi:

      Impreza masowa - to impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, w której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy nie mniej niż 300. Nie są imprezami masowymi - imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne. Organizator imprezy masowej - to osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowiści prawnej, przeprowadzająca imprezę masową. Zabezpieczenie imprezy masowej - to ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych przez organizatora imprezy, burmistrza, starostę, wojewodę, policję, Państwową Straż Pożarną i inne jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, służbę zdrowia, a w razie potrzeby przez inne właściwe służby i organy. Regulamin obiektu lub imprezy masowej - to przepisy wydane przez właściciela, posiadacza, użytkownika, zarządzającego obiektem lub organizatora imprezy masowej, zawierające zasady zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z obiektu lub terenu, a także znajdującychsię tam urządzeń. Teren zamknięty - to teren zamknięty w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz teren będący w trwałym zarządzie jednostek podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu.

Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas trawania imprezy. Organizator imprezy zapewnia:

 • spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • służbę porządkową i informacyjną odpowiednio przeszkoloną i wyposażoną,
 • pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno - sanitarne,
 • drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdem służb ratowniczych i policji,
 • warunki zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
 • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo - gaśniczych,
 • w razie potrzeby pomieszczenie służb kierujących zabezpieczeniem.

      Organizator imprezy udostępnia uczestnikom imprezy regulamin obiektu lub regulamin imprezy masowej. Organizator imprezy masowej, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, określa szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w ktorym planuje się przeprowadzenie imprezy. Organizaztor imprezy masowej może zawrzeć z właściwym miejscowo komendantem powiatowym Policji porozumienie o odpłatnym udziale Policji w zabezpieczeniu, podczas przeprowadzenia imprezy masowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizator imprezy masowej, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany zwrócić się do komendanta wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o osobach objętych rejestrem, o którym mowa w art.23 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz burmistrz wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w ciągu jednego roku. Burmistrz wydaje decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku zmiany warunków bezpieczeństwa decydujących o wydaniu zezwolenia na jej przeprowadzenie. Zasada ta obowiązuje również organizatorów imprez masowych posiadających zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w ciągu roku, z tym że udzielona z rejestru informacja zachowuje ważność przez 90 dni. Wojewoda może wprowadzić dla określonego organizatora zakaz przeprowadzania przez niego imprez masowych na terenie województwa jego części lub w określonych obiektach lub terenach. Zakaz taki obowiązuje na czas określony lub do czasu odwołania. Wojewoda może również zezwolić na przeprowadzenie imprezy masowej bez udziału widzów, w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową. Osoby obecne na imprezie masowej są zobowiązane zachować się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i imprezy. Osobom obecnymna imprezie masowej zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni i innych nie bezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dzwięk. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej, w tym pracownicy agencji ochrony osób i mienia, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są do:

 • sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie masowej,
 • legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • przeglądanie zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne lub zakazane,
 • stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,
 • wyadawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,
 • ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Identyfikator służb porządkowych powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwę wystawcy,
 • numer identyfikacyjny i fotografię osoby dokonującej czynności porządkowych,
 • okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

      Czynności porządkowe powinny być wykonywane w sposób możliwie najminiej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej są zobowiązane nie wpuścić na imprezę masową: - osoby, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art.22 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz osób zobowiązanych wyrokiem sądu powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzenia imprez masowych, - Odmawiających poddania się czynnościom sprawdzającym, wykonywania przez uprawnienia służby porządkowe. Służby porządkowe maja również obowiązek usunięcia z miejsca przeprowadzenia imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują sie nie zgodnie z regulaminem imprezy masowej. Organizator imprezy masowej odpowiada za szkody rzeczywiste, które policja, Państwowa Straż Pożarna, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służbę zdrowia w związku z działaniami w miejscu i czasie przeprowadzenia imprezy masowej. Zasada ta dotyczy imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny.
Przepisy karne :

 • Osoba, która organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 • Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, podlega karze grzywny,
 • Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu lub ograniczenia wolności,
 • Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze grzywny.