Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych

Jak załatwić sprawę » Wydział Gospodarki Nieruchomościami » Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych

Wymagane dokumenty:

      Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy na własność lub w użytkowanie wieczyste winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, którym są zainteresowane. 

Etapy - czynności procedury (ogólny zarys):

      Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników   

      Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów niezabudowanych: szczegółowych informacji udziela p. Danuta Sikora, pok. 6 (parter), tel. 33 4794 234. 

Opłaty:

      Od wniosku nie pobiera się opłat skarbowych.

Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz rozporządzenie RM z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Termin i sposób załatwienia:

      Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku o zbycie lub ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz konkretnej osoby.

Tryb odwoławczy:

      Wobec faktu, że sprawy zbywania nieruchomości są sprawami cywilno-prawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenie oświadczeń woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się w tego typu sprawach trybu odwoławczego.

Uwagi:

      Sprawy z zakresu zbywania lub oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości mają charakter spraw cywilno-prawnych. Do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości dochodzi w drodze umowy w formie aktu notarialnego. Zasadą zbywania nieruchomości jest tryb przetargowy, od którego wyjątki są ściśle określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami. O formie przetargu decyduje Burmistrz Miasta Cieszyna. Burmistrz Miasta sporządza, a następnie podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie Rynek 1 - Ratusz, I piętro. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Wiadomościach Ratuszowych i wywieszenie na zewnętrznej tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne pod warunkiem wpłacenia wadium w określonym terminie, przy czym wysokość wadium nie może być niższa niż 5 % ceny wywoławczej i wyższa niż 20 % tej ceny. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie Rynek 1 /tablica ogłoszeń - I piętro/ oraz zamieszcza się dodatkowo w prasie lokalnej - "Głosie Ziemi Cieszyńskiej" i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie (www.um.cieszyn.pl) co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Wydział Gospodarki Nieruchomościami powiadamia osobę ustaloną w wyniku przetargu, jako nabywcę nieruchomości - w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu - o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

 

Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności: Inspektor - Danuta Sikora