Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Jak załatwić sprawę » Wydział Gospodarki Nieruchomościami » Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoPelnomocnictwo.doc15.00 KB2015-06-01 09:29
icoPelnomocnictwo.pdf59.85 KB2015-06-01 09:29
icoPelnomocnictwo_-_do_doreczen.doc15.00 KB2015-06-01 09:29
icoPelnomocnictwo_-_do_doreczen.pdf59.49 KB2015-06-01 09:29
icoWniosek_o_przeksztalcenie_2011_wersja_krotka.doc26.00 KB2015-06-01 09:30
icoWniosek_o_przeksztalcenie_2011_wersja_krotka.pdf85.85 KB2015-06-01 09:30
icoWniosek_o_zwrot_nadplaty.pdf37.21 KB2015-06-01 09:30

Wymagane dokumenty:

      Osoby ubiegające się o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek (wzór do pobrania w załączniku poniżej), który podlega opłacie skarbowej. Do wniosku należy dołączyć aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej gruntu.

Etapy - czynności procedury (ogólny zarys):

      Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników.   

Etap 1
Złożenie do Burmistrza Miasta Cieszyna wniosku o przekształcenie wraz z wymaganymi dokumentami. Na tym etapie również należy złożyć wniosek o udzielenie bonifikaty wraz z wymaganymi dokumentami. Formularze znajdują się w sekcji ZAŁĄCZNIKI na końcu strony. Komplet dokumentów można przesłać na adres: Urząd Miejski w Cieszynie - Rynek 1, 43-400 Cieszyn lub złożyć na Biurze Podawczym znajdującym się na parterze tut. Urzędu.
UWAGA: W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, z zastrzeżeniem, iż z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

Etap 2
Po zgromadzeniu całości materiału dowodowego w sprawie, strona postępowania (użytkownik wieczysty) zostanie poinformowana o ustalonych okolicznościach faktycznych i prawnych mających wpływ na jej prawa i obowiązki – dot. m.in. wysokości opłaty za przekształcenie. Stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiału oraz zgłoszenia ewentualnych żądań przed wydaniem decyzji o przekształceniu, która kończy postępowanie.

Etap 3
Po otrzymaniu decyzji w sprawie przekształcenia każdej ze stron postępowania przysługuje w terminie 14 dni prawo odwołania się od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. W przypadku wniesienia odwołania akta sprawy są przesyłane do organu odwoławczego. W przypadku, gdy żadna ze stron nie wniosła odwołania w przysługującym jej do tego terminie, decyzja staje się ostateczna.  

Etap 4
Ostateczna, pozytywna decyzja administracyjna wywołuje skutki prawne w postaci przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Od tego momentu powstaje obowiązek zapłaty w terminie 14 dni opłaty za przekształcenie oraz obowiązek ujawnienia zmiany stanu prawnego nieruchomości w treści odpowiednich ksiąg wieczystych prowadzonych przez właściwy sąd. W celu urzędowego stwierdzenia faktu uzyskania przez decyzję przymiotu ostateczności, koniecznym jest jej opieczętowanie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. Ostateczna decyzja (opieczętowana) stanowi podstawę do złożenia do sądu wniosku o ujawnienie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Opłaty:

      Od wniosku o przekształcenie pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 83)
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 276)
  4. Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna nr XLVIII/490/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i warunków udzielania tej bonifikaty (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 126, poz. 2029).

Termin i sposób załatwienia:

      Orientacyjny termin załatwienia sprawy wynosi 3 miesiące.

Tryb odwoławczy:

      Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, które można wnieść za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

      Postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest wszczynane na wniosek uprawnionych do tego użytkowników wieczystych. Strona takiego postępowania może działać osobiście lub przez pełnomocnika (wzór pełnomocnitwa do pobrania w załączniku poniżej). Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń (wzór pełnomocnitwa do doręczeń do pobrania w załączniku poniżej).

      Przekształcenie następuje odpłatnie. Na poczet opłaty za przekształcenie zalicza się kwotę równą wartości użytkowania wieczystego. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie musi powołać biegłego - rzeczoznawcę majątkowego, który sporządzi opinię o wartości nieruchomości. Na podstawie tej opinii będzie ustalana opłata za przekształcenie. Ustawa o przekształceniu przewiduje obowiązek obniżenie tej opłaty o 50% w odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków. Możliwym jest również uzyskanie bonifikaty na podstawie uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XLVIII/490/10 z dnia 27 maja 2010 r.

 

Szczegółowych informacji udziela p. Błażej Zubrzycki, pok. 6A (parter budynku Ratusza), tel. 33 47 94 236.
Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności: Inspektor - Błażej Zubrzycki
E-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Ważne linki:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051751459Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971150741Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.